Stallingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor jaarcontracten waarbij Caravanstalling Westwijk V.O.F. gevestigd aan de J.C. van Hattumweg 7ª 1187 ZN te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer : 70477329 hierna te noemen C.W. als verhuurder van de stallingruimte optreedt.

Huurder is één ieder die een object stalt bij C.W. De stallingovereenkomst tussen C.W. en huurder is pas geldig nadat het stallingcontract door beide partijen is ondertekend.

De stallingovereenkomst voor stalling per jaar kan wederzijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, voor het daarop volgende stallingjaar dat loopt vanaf 1 oktober tot en met 30 september (opzegging dient dus uiterlijk vóór 1 september schriftelijk gedaan te zijn (zie formulier website). Bij gebreke hiervan wordt de stallingovereenkomst automatisch verlengd voor de overeengekomen stallingperiode per jaar.

De stallingovereenkomst tussen C.W. en huurder komt per direct te vervallen indien C.W. in opdracht van de overheid of in geval van overmacht zijn activiteiten dient te staken. Restitutie van de openstaande huurtermijn is alleen dan van kracht.

Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming vooraf de stallingplaats aan derden, geheel of gedeeltelijk in gebruik te laten nemen.

De benoeming hoofdgebruiker in deze stallingovereenkomst is alleen bedoeld als hoofdgebruiker van eigen object.

Haal en breng verzoeken object of goederen

De stalling is alleen na telefonisch overleg en op de overeengekomen tijd geopend. De openingstijden van ons kantoor en de stalling staan vermeld op www.caravanstallingwestwijk.nl

Aanvraag voor het ophalen of terugbrengen van uw object dient in de zomerperiode (vanaf 1 april tot 1 oktober) minimaal 24 uur en in de winterperiode (vanaf 1 oktober tot 1 april) minimaal 48 uur van te voren, telefonisch gedaan te worden (op tekstberichten wordt niet gereageerd) met vermelding van uw klantnummer.

Alle objecten met een jaarcontract mogen onbeperkt gehaald of gebracht worden, met een minimale tussentijd van 24 uur. Met uitzondering maar wel in overleg, van boten op trailers die alleen gelost of geladen dienen te worden in de haven.

Wilt u alleen goederen uit uw object halen of er inleggen, dan kan dit vanaf 9 april tot 18 september op de zaterdagmorgen. U dient dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch kenbaar te maken. (vanaf 1 oktober tot 1april zijn deze handelingen niet mogelijk).

Ophalen en terugbrengen van uw (apart) opgeslagen dakkoffer kan alleen op de zaterdagmorgen (gelijk aan meldtijd als overige objecten).

De hoofdgebruiker geeft bij ondertekening van deze stallingovereenkomst tevens toestemming om het object op te laten halen door de mede-gebruiker, als  de persoonlijke gegevens hiervan op dit document vermeld staan.

Bij aankomst op het stallingterrein dient u zich altijd eerst te melden en indien van kracht te legitimeren.

Persoonlijke en object gegevens

De huurder (hoofdgebruiker) dient er zorg voor te dragen, dat als er zich wijzigingen voordoen en/of verzoek tot verwijdering van: gegevens van mede-gebruiker, adresgegevens, telefoonnummers, E-mailadres, van zichzelf en/of van de mede-gebruiker dit direct aan ons kenbaar te maken via het wijzigingsformulier op de website (www.caravanstallingwestwijk.nl)

Geboden en verboden

De huurder dient gasflessen, mobiele brandstoftanks en jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst.

Brandstoftanks die niet uit het gestalde object verwijderd kunnen worden, mogen maximaal voor de helft gevuld zijn.

Aanwezige accu’s dienen afgekoppeld te worden zodra het gestalde object op zijn aangewezen plaats staat.

U dient schade ontstaan door vorst zelf te voorkomen (de stalling wordt niet vorstvrij gehouden).

Het is ten strengste verboden om in de stallingruimte te roken of open vuur te gebruiken.

Het is verboden in de stalling of op het stallingterrein onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan uw object uit te voeren.

Elk voortgetrokken voertuig dient van een goed rijdend neuswiel voorzien te zijn, er mag geen disselslot en/of wielklem geplaatst worden.

Het is niet toegestaan om dakkoffers of andere accessoires die niet nagelvast bevestigd zijn op, of aan het object te stallen.

Het is niet toegestaan om verkoopactiviteiten op het stallingterrein, buiten onze extra voorwaarden* plaats te laten vinden.

Gestalde objecten worden in de stallingruimte alleen verplaatst door of in het bijzijn van een bevoegde van C.W.

 

* Extra voorwaarden voor verkoop zijn telefonisch of per E-mail op te vragen.
Betalingen

Het gestalde object wordt niet eerder vrijgegeven voordat alle verschuldigde facturen geheel en ongeacht vermelde betalingstermijnen per bankoverschrijving aan C.W. betaald en ontvangen zijn.

Betaalt u de factuur voor de stalling in twee termijnen dan dient u het verschuldigde tweede termijnbedrag voldaan te hebben voordat u uw object komt ophalen en uiterlijk voor 1 april van de lopende factuurperiode.

Al onze uitgegeven facturen voor de stalling, onderhoud of webshop hebben een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen.

U ontvangt na de uitgebleven betaling één betaalherinnering. Indien deze alsnog niet wordt voldaan, zijn wij genoodzaakt om administratiekosten en/of gerechtelijke incassokosten en rente in rekening te brengen.

Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleiner object of wanneer het object is verkocht of door omstandig- heden niet meer terugkeert in de stalling, leidt dit niet tot een gedeeltelijke terugbetaling van de huur.

Overschrijding van de overeengekomen vierkante meters dient aan C.W. doorgegeven te worden en geven geen verplichtingen ten aanzien van C.W.

C.W. heeft het recht om de huurprijs per vierkante meter jaarlijks aan te passen met een maximum van 4 %.

Al onze gehanteerde tarieven en prijsvermeldingen zijn inclusief BTW.

Aansprakelijkheid en verzekering

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn gezinsleden of gasten.

Het betreden van de stallingruimte, het parkeerterrein en het stallen van uw object geschiedt geheel op eigen risico.

De huurder dient het ter stalling aangeboden object inclusief inboedel op eigen initiatief te verzekeren tegen diefstal en/of (brand)schade. Indien het object onverzekerd in de stalling staat is C.W. nimmer tot vergoeding te verplichten bij verlies en of (brand)schade. C.W. is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit bewijsbaar te wijten is aan grove schuld van C.W. of door hem aangenomen personen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Geschillen zullen ter beoordeling worden voortgebracht aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Partijen zijn overeengekomen dat de stallinghouder zich tegenover C.W. verbindt het omschreven te stallen object terug te geven in de staat waarin C.W. dit ontving, behoudens normale achteruitgang wegens veroudering van het object of nalatigheid van onderhoud of gevolgschade hiervan.

C.W. heeft het recht om wijzigingen in het stallingcontract te maken. Deze worden op de factuur kenbaar gemaakt.

Mocht U met de wijzigingen van het stallingcontract die vermeld staan op de factuur niet akkoord gaan, dan dient U dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons bekend te maken.

Op de stallingovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

print en zetfouten voorbehouden.

Een origineel en tevens rechtsgeldig exemplaar wordt u bij binnekomst als nieuwe klant overhandigd.